Chính sách bảo mật

THK không thu thập thông tin cá nhân (như tên, địa chỉ, số điện thoại hay địa chỉ email)  trừ khi bạn tự nguyện gửi thông tin tới THK thông qua trang web hoặc đăng ký email cho chúng tôi. Bất kỳ thông tin cung cấp tự nguyện chỉ được sử dụng cho mục đích tiếp thị, kinh doanh nội bộ và có thể cho bên thứ ba biết với mục đích tương tự. Nếu bất  thời điểm nào bạn muốn  thông tin cá nhân của bạn tháo bỏ khỏi hệ thống hoặc bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật  vui lòng đăng ký cho chúng tôi trước và gửi yêu cầu của bạn đến THK Việt Nam, chúng tôi sẽ nổ lực hết sức để đáp ứng yêu cầu của bạn.